Koncese krok za krokem

Nákladní automobilová doprava je koncesovanou živností podle živnostenského zákona 455/1991 Sb., konkrétně je koncese a požadavky na její udělení uvedena v příloze 3. tohoto zákona.

Konkrétně můžete získat koncesi dvojího rozsahu a to:

  • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Nákladní doprava nepřesahující 3,5 tuny

Tzv. Malá autodoprava. Koncesi pro nákladní dopravu nepřesahující 3,5 tuny lze získat poměrně snadno. Zákon v takovémto případě nevyžaduje odbornou způsobilost dopravce ani finanční způsobilost. Proto stačí navštívit kterýkoli živnostenský úřad, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, pokud zakládáte svou první živnost nebo 500,- Kč pokud již živnosti máte zapsány.

Živnostenský úřad vaši žádost o koncesi postoupí místně příslušnému odboru dopravy krajského úřadu, vzhledem k tomu, že se ale nepřikládají další dokumenty tento jen přezkoumá vaši bezúhonost a zpravidla vám do 30 dní udělí koncesi.

Pro následné urychlení řízení je potřeba se vzdát práva na odvolání, čímž rozhodnutí nabyde právní moci a vy získáte koncesi.

Od 22.5.2022 však je potřeba prokázat na vozidla v rozmezí od 2,5t do 3,5t finanční způsobilost dopravce ve výši 1 800 EUR na první vozidlo a 900 EUR na každé další vozidlo.

Nákladní doprava přesahující 3,5 tuny

Tzv. Velká autdoprava. U této dopravy je situace již komplikovanější a dokumentů musíte dokládat více. Proto bych žádost o koncesi doporučil rozdělit do několika postupných kroků, kdy si zajistíte všechny dokumenty.

Krok 1 – zajištění odpovědného zástupce

Pro provozování velké autodopravy potřebujete mít odpovědného zástupce, tedy osobu, která složila zkoušku z odborné způsobilosti dopravce na krajkém úřadě. (Více informací o zkoušce naleznete ZDE). Osvědčení se následně prokazuje vystaveným dokumentem krajským úřadem.

Touto osobou můžete být přímo vy, pokud podnikáte jako OSVČ nebo kterákoli jiná osoba, avšak s touto osobou musíte uzavřít smlouvu o výkonu funkce, a pokud se nejedná o vašeho kamaráda počítejte, že se bude jednat o úplatnou smlouvu s pravidelným měsíčním plněním. Vzory ZDE.

Pokud se rozhodnete si zkoušku udělat sami, počítejte s přibližně měsíční a delší dobou, než bude vypsán volný termín a stihnete se na ni naučit.

Krok 2 – finanční způsobilost dopravce

Pokud máte zajištěného odpovědného zástupce, nebo jej budete mít v nejbližší době je potřeba zajistit si finanční způsobilost dopravce. Zde se postup v jednotlivých krajích lehce liší, protože některé úřady jsou ochotny ji vyřídit spolu s žádostí o koncesi, běžně si o ni však musíte požádat samostatně a poté ji předložit u žádosti o koncesi.

O finanční způsobilost se žádá na místně příslušném krajském úřadě – odboru dopravy podle sídla podnikatele (ZDE naleznete vzory fomulářů pro jednotlivé kraje). Je možné prokázat finanční způsobilost několika způsoby – u nově vzniklé společnosti úvodní rozvahou, v ostatních případech účetní závěrkou ověřenou auditorem nebo daňovým poradcem. Případně je možné zajistit si pojištění nebo bankovní záruku.

Pokud o finanční způsobilost žádáte při podnikání jako OSVČ máte opět několik možností. Již výše uvedenou bankovní záruku a pojištění. Další možností je však prokázání finanční způsobilosti prokázáním souhrnu majetku.

Částka pro rok 2022 je stanovena na 227 781 Kč,- Kč pro jedno vozidlo a
126 545 Kč pro každé další vozidlo. Odpovídá to částce 9.000 EUR na první vozidlo a 5.000 EUR na každé další vozidlo.

Dalším dokumentem, který po vás krajský úřad bude pro finanční způsobilost chtít je doložení dispozice s alespoň jedním nákladním automobilem s nejvyšší přípustnou hmotností přesahující 3,5 tuny. Může se jednat o automobil ve vašem vlastnictví, vypůjčený nebo pronajatý. Doložíte jej neověřenou kopií technického průkazu a případně smlouvou na základě které jej budete užívat v případě, že automobil nepatří vám jakožto žadateli. Vzory ZDE.

Finanční způsobilost platí vždy do konce července následujícího roku ve kterém je vystavena. Každý následující rok ji musíte alespoň jednou prokázat.

Krok 3 – Podání žádosti o koncesi

Pokud máte k dispozici odpovědného zástupce i potvrzení finanční způsobilosti můžete vyrazit na živnostenský úřad požádat o koncesi na velkou autodopravu.

Připravte si sebou:

  • Prohlášení odpovědného zástupce s ověřeným podpisem (pokud zástupce nedorazí osobně) (Vzor)
  • Smlouvu pro odpovědného zástupce (Vzor na neúplantou smlouvu, můžete volit ale i Pracovní smlouvu, DPP, DPČ, smlouvu na poradenství v rámci OSVČ)
  • Smlouvu/jiný právní dokument prokazující sídlo společnosti (nikoli virtuální sídlo)
  • Potvrzení o finanční způsobilosti od krajského úřadu
  • Dokumentaci o vozidlech, pokud nejsou uvedeny v příloze finanční způsobilosti
  • Plnou moc, pokud nedorazí osobně žadatel nebo jeho statutární orgán (Vzor)
  • 1.000,- Kč pokud se jedná o první živnost /500,- Kč při změně na správní poplatek

Krok 4 – vzdání se práva na odvolání

Pokud Vám krajský úřad vyhoví a udělí Vám koncesi nezapomeňte se vzdát práva na odvolání a to jak za podnikatele, tak za odpovědného zástupce, který je také účastníkem řízení. Je tedy potřeba poslat 2 samostatná vzdání se práva na odvolání.

Krok 5 – Eurolicence

Po udělení koncese si můžete požádat o eurolicence pro své automobily a začít podnikat. Podrobnější informace ZDE.

Tipy na závěr

Pokud chcete žádat o koncesi v plném rozsahu pro malou i velkou autodopravu zažádejte o ně najednou, ušetříte za správní poplatek.

Pokud přemýšlíte o založení nové společnosti, počkejte na začátek roku, poté Vám bude první finanční způsobilsot platit na rok a půl. Pokud společnost založíte před koncem roku budete ji muset dříve obnovovat.

Návod na založení společnosti naleznete ZDE.

Nákladní kamiony