Legislativa

Zde naleznete odkazy na právní normy, které budete nejčastěji využívat pokud podnikáte v nákladní dopravě nebo pokud se připravujete na zkoušku odborné způsobilosti. Výčet samozřejmě není kompletní a nezahrnuje například daňové a další předpisy, se kterými se také běžně setkáte.

Webová stránka, kterou vám doporučuji na běžné užití je https://www.zakonyprolidi.cz/.

Vnitrostátní dopravní předpisy:

Zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Obecné právní předpisy:

Občanský zákoník 89/2012 Sb.

Živnostenský zákon 455/1991 Sb.

Evropské předpisy:

Nařízení EPaR (ES) č.1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě

Nařízení EPaR (ES) č.1072/2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

Příloha IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

 Nařízení EPaR (EU) č. 165/2014 o tachografech v silniční dopravě , o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Nařízení Komise (EU) č. 581/2010; o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

Mezinárodní dohody:

Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) uveřejněná jako vyhláška ministra zahraničních věcí č.11/1975

Konsolidované znění Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě AETR uveřejněné jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 62/2010 Sb.m.s.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) uveřejněná jako sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 21/2017 Sb.m.s.

Nová legislativa – zákon o odpadech

OndrisekPro 14, 2020

Od ledna 2021 vstoupí v platnost nový zákon o odpadech, zákon, který bude v nejbližších dnech publikován ve sbírce zákonů…